เรียน ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

  เนื้อหาโดยย่อ :
 หลักการเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง ขั้นตอน โครงสร้าง และตัวอย่าง การจัดทำรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา


  ลงเมื่อวันที่ 
: 26/04/2021 เวลา  : 13:59 น. โดย  : ศน.กัญญ์ชิสา พงศ์พัฒนโภคิน
โหลด1 : 2604211359MEJ8T1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save