เรียน ทุกท่าน
  เรื่อง ประกาศแนวทางการประเมินฯ และเอกสารแนวทางการประเมินแนวใหม่

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ไพล์นี้เป็น ประกาศแนวปฏิบัิติการดำเนินงานฯ และเอกสารแนวทางการประเมินคุณาภตามมาตรฐานการศึกษา (ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ)


  ลงเมื่อวันที่ 
: 30/10/2019 เวลา  : 14:24 น. โดย  : ศน.นรากร เพ็งผ่อง
โหลด1 :
โหลด2 : 30101914247TSB32.PDF

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save