เรียน ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทุกท่าน
  เรื่อง คู่มือการนำผลประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้

  เนื้อหาโดยย่อ :
 เอกสารคู่มือการนำผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ และคู่มือการใช้ระบบ AQA


  ลงเมื่อวันที่ 
: 13/05/2016 เวลา  : 14:37 น. โดย  : ศน.ไชยยศ คำสังวาลย์
โหลด1 : 13051614379XASE1.PDF
โหลด2 : 13051614379XASE2.PDF

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save