Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|นิเทศออนไลน์|แผนที่view 33850 View view 35.175.190.77 rss feed
 
http://goo.gl/bFcoEc
 
  หน้าแรก > ข่าวประกาศและเอกสารดาวน์โหลด
ทุกท่าน
เอกสารประกอบการบรรยายการใช้งานโปรแกรมประกัน

 14/07/2018  10:06 น. ( 143)
ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทุกท่าน
เอกสารประกอบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

 13/05/2016  14:46 น. ( 1010)
ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทุกท่าน
คู่มือการนำผลประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้

 13/05/2016  14:37 น. ( 529)
ผู้อำนวยการโรงเรียน ตามรายชื่อดังแนบ
แจ้งให้โรงเรียนที่ประเมินภายนอก รอบสาม ปีงบประมาณ 2556 รายงานผลการประเมิน

 07/05/2013  10:37 น. ( 1278)
ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรง
การแก้ไขเพิ่มเติม เอกสารการประกันคุณภาพภายใน เล่ม 7 (SAR)

 30/04/2013  15:38 น. ( 1339)
ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรง
เอกสาร แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ปฐมวัย และขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถ

 30/04/2013  15:27 น. ( 1431)
ผู้อำนวยการโรงเรียน ตามรายชื่อดังแนบ
การรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555 สำหรับโรงรียนที่รายงานไม่ทันในช่วงเวลาที่กำหนด

 22/04/2013  11:45 น. ( 1008)
ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรง
การรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555

 09/04/2013  11:31 น. ( 1075)
 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ส่วนที่ 2  เบอร์โทรติดต่อ  054-710145/089-9993435 Fax 054-710253
ติดต่อผู้ดูแล yotksw399@gmail.com
Facebook    rss feed